jueves, 12 de noviembre de 2009

PLANTEM LES LLENTIES!

Avui he plantat les llenties. Com veureu, he plantat quatre recipients:
Dos recipients dintre de dos hivernacles, un amb absorvent de la humitat i l'altre no.
  1. Dos recipients fora, un regat amb aigua destil.lada i l'altre amb aigua de l'aixeta.

Ara, només queda esperar i regar cada recipient amb l'aigua adequada.

A partir del dia que comenci la germinació, aniré prenent mesures de la humitat relativa de l'aire dintre de cada hivernacle, la temperatura ambient, i les anotaré a una graella que em servirà añ fomañ de l'experiència per fer possibles interpretacions de les hipòtesis inicials.

Jordi Bermúdez Martos

ALTERNATIVA MÉS PER MESURAR LA HUMITAT RELATIVA DE L'AIRE

Per mesurar la humitat relativa de l'aire es fa servir un aparell anomenat higròmetre. El de la imatge, indica una humitat relativa entre un 47 iun 48 %.


Que com funciona?

Radere tenim un mecanisme molt senzill, que està format per un material en espiral que varia la seva longitut amb la humitat:

Jordi Bermúdez Martos

COM MESURARÉ LA HUMITAT RELATIVA

Fonament teòric

L'aire té la capacitat de poder dissoldre, entre altres components, aigua en forma de vapor. Com qualsevol element dissolvent (que pot tenir dissolt algun component) té una certa capacitat abans d'arribar al punt de saturació. La quantitat de solut (element que es dissòl) que es pot dissoldre fins arribar al punt de saturació augmenta quan la temperatura puja. Així, si a uns 5ºC es poden dissoldre uns 5 grams d'aigua en un metre cúbic d'aire abans no estigui saturat, si l'aire està a 25ºC, la quantitat d'aigua que podrà contenir dissolta és bastant més alta, de l'ordre d'uns 27 grams per metre cúbic. Per tant, parlem que a 5ºC la humitat relativa és del 100% si conté uns 5 grams d'aigua per metre cúbic, mentre que a 25ºC i la mateixa quantitat, la humitat relativa serà molt baixa.Si a altes temperatures, la humitat relativa és alta i la temperatura baixa sense baixar la humitat, aquesta humitat relativa anirà pujant fins que arribi al punt de saturació. Quan l'aire arriba al punt de saturació, l'aigua sobrant s'ha de desprendre, i aquesta ho fa en forma de boira, rosada o fins i tot petits plugims.

Es parla de "punt de rosada" a la temperatura en la que, si es manté l'actual nivell d'aigua en aire, la humitat passaria a ser d'un 100% i, per tant, provocaria rosada (o boira, o plugims) per eliminació de l'aigua sobrant.

Material necessari per fer la mesura de la humitat relativa de l'aire

Procediment
Agafaré un recipient metàlic i afegiré aigua a temperatura ambient. Mesuraré la temperatura amb el termòmetre (T1ª).

  • Afegiré gel a l'aigua i el mouré poc a poc. Observaré amb atenció el metall del recipient fins que apareguin gotetes petites d'aigua a l'exterior, provinents de la condensació de la humitat de l'aire. Anotaré la temperatura de l'aigua (T2ª).

  • Podré calcular la humitat relativa de l'aire de dues maneres:

1- Fent el càlcul Hr= (T2ª/T1ª)*100


2- Consultant-la directament en un gràfic de saturació de solubilitat de l'aigua en aire com aquest:(Referència Bibliogràfica: http://scifun.chem.wisc.edu/WOP/HomeMeteor.html)

Jordi Bermúdez Martos

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Dispositiu antihumitat que conté uns 200 grams de clorur càlcic. Aquesta substància absorbeix la humitat de l'ambient.El seu paper a l'experiència serà mantenir un nivell baix d'humitat dins l'ambient de "l'hivernacle" d'una de les plantes.L'aigua destil.lada comercial serà un dels dos tipus d'aigua que farem servir.L'altre tipus serà l'aigua de l'aixeta.La primera no conté sals minerals i altres electròlits que habitualment hi són a l'aigua , i es tracta de veure com pot influir aquesta característica en el desenvolupament de la planta
El substrat serà en tots els casos terra abonada, posant cura en que totes les plantes tinguin la mateixa quantitat de terra
Els recipients on plantarem les llenties seran petits, aproximadament de 200 cc.

El tamany petit del recipient l'he triat expressament, pensant en que si els canvis per variació d'humitat o de tipus d'aigua són molt petits, el fet de tenir poca terra accentuarà les diferències. Per exemple, tinc la hipòtesi que una humitat baixa a l'ambient augmentarà l'evaporació a la terra i aquesta s'assecarà abans. Si hi ha molta terra, hi haurà una inèrcia molt gran a canvis apreciables pel creixement de la planta.

L'hivernacle serà un contenidor de plàstic totalment transparent, petits orificis que mantindran un equilibri en la composició dels gasos respecte a l'exterior.


Faré servir dos hivernacles: en un d'ells, posaré una planta i la substància antihumitat, i en l'altre una altra planta sola. La raó de fer la comparativa de les dos plantes dintre de dos hivernacles, és per afavorir la igualtat en totes les altres variables independents ( les que no es referèixen a la humitat de l'ambient).

Jordi Bermúdez Martos

martes, 10 de noviembre de 2009

MATERIAL


Jordi Bermúdez Martos

PRESENTACIÓ


Aquest espai virtual, pretén permetre el seguiment d'una experiència científica relacionada amb les variables que afecten al desenvolupament de les plantes.
Es tracta de plantar a tres recipients sis llavors de llentia en les següent condicions:

Variables independents:
Recipients idèntics
Mateixa quantitat de llum
Mateix tipus i quantitat de substrat
Mateixa temperatura i llum ( estaran al mateix lloc)
Mateixa quantitat d'aigua a l'hora de regar.

Variables dependents:
El primer recipient, estarà dins d'un "hivernacle" casolà amb una substància hidroscòpica que haurà de mantenir la humitat relativa de l'ambient molt baixa.
El segon i el tercer recipients, estaran fora de l'hivernacle, peró el segon el regaré amb aigua de l'aixeta, mentre que el tercer el regaré amb aigua destil·lada.
Es a dir, que les variables dependents seran:
1- la humitat relativa de l'ambient entre el primer i el segon.
2- El tipus d'aigua entre el segon i el tercer.

HIPÒTESI
-Penso que la diferència d'humitat de l'ambient entre la 1 i la 2, provocarà una diferència en el creixement de la planta, de manera que la més humida creixerà més ràpidament i amb un aspecte més frondós. Si no les rego en excés, la planta de l'hivernacle evaporarà l'aigua del substrat més ràpidament per equilibrar una atmosfera seca, i li mancarà aigua respecte a la planta 2.
-Per altra banda, penso que podria haver diferència entre el creixement de les plantes 2 i 3, regades amb aigua potable i destil·lada respectivament, donat que la primera té més sals minerals que la segona.
Jordi Bermúdez Martos